FAROZAAN

Friday, March 27, 2009

KITNE MASAAYEL GHAUR-TALAB HAIN, KIS-KIS KE HAL DHOONDHUN MAIN

MAQSAD KO RAKH KE SAAMNE HAR SHAY BANI ZAROOR
PHIR BHI HAIN USKE AUR BHI MASRAF NAYE-NAYE

No comments:

Post a Comment